Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2014

Förtrogenhet med trevliga människor i dumpster

Framstegen inom linnebranschen utvecklades senare, eftersom råmaterialets natur i hög grad försvårade anpassningen av spinnerimaskinerna. Försök hade gjorts under de sista åren av förra århundradet [talet] i Skottland, men fransmannen Girard, som introducerade linspinningen årvar den förste som lyckades praktiskt. Även Girards maskiner fick först på brittisk jord den betydelse de förtjänade, genom de förbättringar som de undergick i England, och genom sin allmänna tillämpning i Leeds, Dundee och Belfast. Från denna tid expanderade den brittiska linnehandeln snabbt. Exporten av irländskt linne till Storbritannien steg från 32 milj.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1961

Ecklesiastikdepartementet Av direktiven för års skolberednings göromål Prop. Ut- över uppgiften att indicera utformningen av den nioåriga obligatoriska plugget, grundskolan, har skolberedningen bl. Beredningen erhöll också enligt direktiven fria händer att vid sin behand- ling av nämnda fråga föreslå även utbildningsalternativ, som mer eller mindre radikalt skiljer sig av de redan existerande s. I överens- stämmelse med detta uppdrag har beredningen i sitt huvudbetänkande SOU 30 föreslagit, att vissa slag av frivilliga, gällande grundskolan hyg- gande skolor skall erhålla upprättas. De har av beredningen föreslagits få be- nämningen fackskolor. I direktiven konstaterar departementschefen vidare 5. Den ska avse den obligatoriska nioåriga sko- lan och de närmast anslutande skolformer såsom kan komma att samorgani- seras tillsammans denna. Samma yttre gränser gäller givetvis för uppdragets pedagogiska del. Hur fjärran arbetet i detta stycke skall drivas på den inre linjen, måste däremot delvis bli beroende av utredningens eget bedömande.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here